polityka prywatności

Politka prywatności dla użytkowników strony internetowej www.hairtalk.pl.

I. Dane Administratora Danych Osobowych

1. Uprzejmie informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Joanna Gołębska oraz Rusłan Laszczowski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą EXTENSIONS S.C. JOANNA GOŁĘBSKA, RUSŁAN LASZCZOWSKI, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Chemiczna 18, 44-121 Gliwice, NIP: 6312512210, REGON: 240553641, zwani dalej „Administratorem” lub „Usługodawcą”.

2. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@hairtalk.pl.

 

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Aby świadczyć usługi drogą elektroniczną zgodnie z zakresem naszej działalności, Usługodawca przetwarza Twoje dane osobowe w różnych celach, tj.:

a. w celu kontaktu z klientem. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), który pozwala przetwarzać dane osobowe w oparciu o zgodę użytkownika wyrażoną poprzez rozpoczęcie kontaktu z Usługodawcą oraz w związku z uzasadnionym interesem Administratora, jakim jest archiwizacja korespondencji.

b. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

c. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

d. w celach marketingowych Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

2. Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników:

a. imię i nazwisko

b. adres poczty elektronicznej

c. adres do korespondencji (opcjonalnie)

d. numer telefonu (opcjonalnie)

 

III. Prawo wycofania zgody

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz udzieloną zgodę cofnąć.

2. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać wiadomość e-mail bezpośrednio do Usługodawcy na adres iod@hairtalk.pl.

3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

IV. Wymóg podania danych osobowych

1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby umożliwić Ci skorzystanie z usług elektronicznych i innych narzędzi dostępnych w ramach naszej strony internetowej.

2. Zakres danych osobowych koniecznych do podania przez użytkownika celem korzystania z usług elektronicznych dostępnych na stronie internetowej jest każdorazowo wskazywany na stronie internetowej Usługodawcy.

 

V. Odbiorcy danych osobowych

1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych zewnętrznym odbiorcom. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe naszemu hostingodawcy oraz firmie informatycznej zarządzającej stroną. Jeśli zawrzemy umowę, wówczas Twoje dane będą również przekazywane do biura księgowego oraz firmie obsługującej program do wystawiania faktur.

2. Może się również zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym.

3. Ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

1. Uprzejmie informujemy, że w związku z wykorzystaniem przez nas technologii śledzących działania użytkowników w postaci kodów pixela Facebooka oraz kodu Google Tag Managera[KL1] , Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

2. W naszym przypadku dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych.

3. Google LLC oraz Facebook Inc. przystąpiły do programu Tarcza Prywatności (tzw. Privacy Shield).

4. W odniesieniu do podmiotów, które przystąpiły do programu Tarcza Prywatności, Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Stwierdzenie to nastąpiło na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl.

VII. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zniszczone.

2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy:

a) przez okres prowadzenia korespondencji oraz 5 lat od jej zakończenia (dla celów archiwalnych stanowiących uzasadniony interes administratora) — w odniesieniu do danych osobowych w postaci przetwarzanych w celu udzielenia odpowiedzi na zadanie pytania,

b) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu— w odniesieniu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy lub do celów marketingowych,

c) do czasu wycofania zgody – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody,

d) do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie umowy.

3. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych. W przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

4. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VIII. Uprawnienia podmiotów danych

1. Uprzejmie informujemy, że posiadasz prawo do:

a) informacji o przetwarzaniu danych,

b) otrzymania kopii danych osobowych,

c) sprostowania danych osobowych,

d) usunięcia danych osobowych,

e) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

g) przenoszenia danych osobowych,

h) wycofania zgody.

2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

a) istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub

b) istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

5. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do Usługodawcy na adres iod@hairtalk.pl.

 

IX. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

X. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz inne stosowne przepisy obowiązującego prawa.

2. Polityka prywatności jest na bieżąco aktualizowana. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem strony www. W razie dokonania przez Administratora zmian w Polityce prywatności, zamieszcza on na stronie internetowej uaktualniony tekst dokumentu.

3. Zmiany Polityki prywatności obowiązują od dnia zamieszczenia uaktualnionego tekstu na stronie internetowej.

4. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.09.2019 r.

zadaj nam pytanie

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Na każde pytanie odpowiemy w najkrótszym możliwym terminie.

Administratorem Twoich danych jest Joanna Gołębska oraz Rusłan Laszczowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Extensions s.c. z siedzibą w Gliwicach (44-121) przy ul. Chemicznej 18. Wszelką korespondencję w sprawie swoich danych osobowych możesz kierować na adres e-mail: iod@hairtalk.pl. Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane na podane adresy mailowe. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów, którymi jest komunikacja z użytkownikami strony tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podane w korespondencji dane są dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby odpowiedzieć na zapytanie. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Decyzje wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

Extensions s.c.
ul. Chemiczna 18, 44-121 Gliwice

zamówienia
tel. +48 32 234 82 53
tel. +48 503 084 658
szkolenia
tel. +48 797 536 077
dział marketingu
+48 797 537 355

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce plików cookie oraz Polityce Prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Tak, zgadzam się

Jak chronimy Twoje Dane Osobowe…

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych. Dlatego chcielibyśmy, abyś wiedział, kiedy i jakie dane przechowujemy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. W związku z powyższym pragniemy zapoznać Cię ze stosowanymi przez nas zasadami ochrony danych.

Aby dalej móc udostępniać Ci coraz lepsze usługi, informujemy Cię, że stale dopasowujemy treści marketingowe do Twoich zainteresowań. Dzięki nim możemy rozwijać nasze usługi i przedstawiać Ci oferty, które są jak najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej i innych funkcjonalności udostępnianych przez nas, w tym zapisywanych w plikach cookie, które są instalowane na naszych stronach.

Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne. Więcej o tym oraz o możliwościach zmiany ich ustawień dowiesz się w Polityce Prywatności.

Rozumiem, wchodzę na stronę