regulamin strony

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (NEWSLETTER)

 1. Postanowienia ogólne
 2. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną
 3. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 4. Warunki umów o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną
 5. Własność intelektualna
 6. Wymagania techniczne
 7. Zasady administrowania danymi osobowymi w celu zawarcia i wykonania umowy
 8. Odpowiedzialność oraz obowiązki operatora
 9. Rezygnacja z usługi Newsletter
 10. Postępowanie reklamacyjne
 11. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Joanna Gołębska oraz Rusłan Laszczowski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą EXTENSIONS S.C. JOANNA GOŁĘBSKA, RUSŁAN LASZCZOWSKI, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Chemiczna 18, 44-121 Gliwice, NIP: 6312512210, REGON: 240553641, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@hairtalk.pl, tel. +48 32 2348253 (zwani dalej „Operatorem”) ustalają niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”), który reguluje zasady korzystania z usługi newsletter (zwanej dalej „Newsletter”) świadczonej na rzecz użytkowników, którzy zamówią tę usługę w sposób określony w niniejszym Regulaminie ("Użytkownicy"), a w szczególności na rzecz konsumenta, czyli osoby fizycznej, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newsletter należy uważnie zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności, która została udostępniona na stronie internetowej www.hairtalk.pl.

 3. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje w szczególności przepisy:
  - Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami),
  - ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami),
  - ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  - ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami),
  - ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

 

II. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Operator na podstawie Regulaminu świadczy usługę polegającą na korzystaniu z Newslettera.

 2. Świadczenie Usługi na rzecz Użytkowników odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zamówienie usługi Newsletter oznacza zawarcie między Użytkownikiem a Operatorem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na wysyłce Newslettera ("Umowa") i następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.hairtalk.pl:

 1. wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu Newsletter;

 2. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja;

 3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wysyłką Newsletter;

 4. wyrażenie zgody na przesyłanie Użytkownikowi informacji handlowej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail;

 5. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „>>”;

 6. zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail) i potwierdzenie prawidłowości podanych danych oraz faktu rejestracji przez naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację znajdujący się w wiadomości e-mail przesłanej Użytkownikowi.

 

IV. WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W ramach usługi Newsletter Operator, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Operatora, co może nastąpić w dowolnym momencie.

 2. Newsletter zawiera informacje o oferowanych przez Operatora lub podmioty z nim współpracujące produktach i usługach, o aktualnych promocjach oraz inne informacje dotyczące Operatora oraz podmiotów współpracujących z Operatorem, w tym dotyczące opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp.

 

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Newsletterem, a nie wyłączone postanowieniami odrębnych przepisów czy licencji należą do Operatora i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

 2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Newsletter do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Operatorowi, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Newsletter, bez zgody Operatora lub niezgodnie z Regulaminem.

 

VI. WYMAGANIA TECHNICZNE

Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 

VII. ZASADY ADMINISTROWANIA DANYMI OSOBOWYMI W CELU ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY

 1. W celu skorzystania z Usługi opisanej w rozdziale II Regulaminu wymagane jest uzyskanie danych osobowych Użytkownika, takich jak: adres e-mail.

 2. Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r. — dalej: RODO).

 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter, w tym w związku ze złożeniem reklamacji, jest Operator.

 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy oraz w celach związanych z marketingiem produktów i usług Operatora oraz innych podmiotów. Podanie w formularzu, podczas czynności związanych z zamówieniem usługi Newsletter, danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną, a także podanie danych wymaganych dla zgłoszenia reklamacyjnego, jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi Newsletter, w tym rozpatrywania reklamacji. Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 5. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest Operator, a dane osobowe takich Użytkowników będą przetwarzane przez Operatora w celu:
  1. wykonania Umowy.
   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania Umowy i podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres obowiązywania Umowy, w tym przez okres potrzebny na rozpatrzenie reklamacji Użytkownika;
  2. marketingu własnych produktów lub usług Operatora.
   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadnione interesy, o których mowa powyżej dotyczą promocji przez Operatora własnych produktów lub usług oraz promocji samego Operatora. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres obowiązywania Umowy;

 6. Użytkownik będący osobą fizyczną ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji Umowy lub obowiązków Operatora wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.

 7. Realizując prawo dostępu do danych Użytkownik będący osobą fizyczną jest uprawniony do uzyskania od Operatora potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane, a także do uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Lenovo oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 8. Realizując prawo do sprostowania danych Użytkownik będący osobą fizyczną jest uprawniony do żądania od Operatora sprostowania lub uzupełnienia dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

 9. Realizując prawo do usunięcia danych Użytkownik będący osobą fizyczną jest uprawniony do żądania od Operatora usunięcia dotyczących go danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania tych danych osobowych.

 10. Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania Użytkownik będący osobą fizyczną jest uprawniony do żądania od Operatora ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO w szczególności, gdy kwestionuje prawidłowość danych
  osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający Operatorowi zweryfikować zasadność żądania.

 11. Realizując prawo do przenoszenia danych Użytkownik będący osobą fizyczną ma prawo do uzyskania od Operatora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych, które taki Użytkownik dostarczył Operatorowi. Ponadto, Użytkownik będący osobą fizyczną ma prawo zażądać, aby Operator przesłało innemu administratorowi dane osobowe takiego Użytkownika, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które Operator przetwarza na podstawie zgody Użytkownika lub na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy.

 12. Realizując prawo do sprzeciwu Użytkownik będący osobą fizyczną jest uprawniony do wniesienia, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Operator, w tym wobec profilowania. Pomimo sprzeciwu Operator jest uprawnione w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Operatora.

 13. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z praw przyznanych Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną na mocy przepisów o ochronie danych osobowych, Użytkownik będący osobą fizyczną może kontaktować się z Operatorem pod adresem poczty elektronicznej: biuro@hairtalk.pl numerem telefonu: 32 234 82 53 lub drogą pisemną pod adresem siedziby Operatora podanym powyżej.

 14. Użytkownik będący osobą fizyczną ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajdują się na stronie: www.uodo.gov.pl.

 15. Dane osobowe Użytkownika będącego osobą fizyczną mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, organom lub jednostkom publicznym, ewentualnie innym podmiotom ("Odbiorcy"), w tym:
  1. uprawnionym organom administracji publicznej (w tym sądom i jednostkom organizacyjnym prokuratury, policji, organom administracji skarbowej i in.);
  2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy z Operatorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Operatora.

 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ OBOWIĄZKI OPERATORA

Wykonując umowę zawartą pomiędzy stronami, Operator zobowiązuje się wykonać Usługę z należytą starannością, ponosząc odpowiedzialność w przypadku jej niezachowania. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z usługi Newsletter.

 

IX. REZYGNACJA Z USŁUGI NEWSLETTER

Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter i wypowiedzieć Umowę:

 1. klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera;
 2. wpisując ponownie podany wcześniej adres e-mail w formularzu Newsletter.

Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

 

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z korzystaniem z Newsletter w trybie przewidzianym w niniejszym rozdziale.

 2. Skargi i zażalenia mogą być wnoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@hairtalk.pl lub w formie pisemnej do siedziby Operatora, w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej skargę lub zażalenie.

 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  1) Imię i Nazwisko,
  2) Adres e-mail,
  3) Opis problemu, którego dotyczy reklamacja.

 4. Operator dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Operatora. O ich rezultacie Operator niezwłocznie powiadomi składającego reklamację na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika przy wykorzystaniu Newsletter treści o charakterze bezprawnym.

 2. Zabronione jest korzystanie z Newsletter w celach zarobkowych lub promocyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody Operatora. W przypadku stwierdzenia przez Operatora korzystania w celach komercyjnych z Newsletter Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Newsletter dla danego Użytkownika.

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.hairtalk.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 4. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika po upływie terminu podanego w informacji o jego zmianie przesłanej w drodze wiadomości e-mail na adres podany podczas rejestracji (w tym w formie informacji zawartej w Newsletterze), jednak nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania informacji o zmianie i o ile w tym czasie Użytkownik nie oświadczy, że rezygnuje z usługi Newsletter.

zadaj nam pytanie

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Na każde pytanie odpowiemy w najkrótszym możliwym terminie.

Administratorem Twoich danych jest Joanna Gołębska oraz Rusłan Laszczowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Extensions s.c. z siedzibą w Gliwicach (44-121) przy ul. Chemicznej 18. Wszelką korespondencję w sprawie swoich danych osobowych możesz kierować na adres e-mail: iod@hairtalk.pl. Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane na podane adresy mailowe. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów, którymi jest komunikacja z użytkownikami strony tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podane w korespondencji dane są dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby odpowiedzieć na zapytanie. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Decyzje wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

Extensions s.c.
ul. Chemiczna 18, 44-121 Gliwice

zamówienia
tel. +48 32 234 82 53
tel. +48 503 084 658
szkolenia
tel. +48 797 536 077
dział marketingu
+48 797 537 355

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce plików cookie oraz Polityce Prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Tak, zgadzam się

Jak chronimy Twoje Dane Osobowe…

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych. Dlatego chcielibyśmy, abyś wiedział, kiedy i jakie dane przechowujemy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. W związku z powyższym pragniemy zapoznać Cię ze stosowanymi przez nas zasadami ochrony danych.

Aby dalej móc udostępniać Ci coraz lepsze usługi, informujemy Cię, że stale dopasowujemy treści marketingowe do Twoich zainteresowań. Dzięki nim możemy rozwijać nasze usługi i przedstawiać Ci oferty, które są jak najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej i innych funkcjonalności udostępnianych przez nas, w tym zapisywanych w plikach cookie, które są instalowane na naszych stronach.

Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne. Więcej o tym oraz o możliwościach zmiany ich ustawień dowiesz się w Polityce Prywatności.

Rozumiem, wchodzę na stronę